Ehitusekspertiisibüroo OÜ

Ehitusekspertiisibüroo OÜ Ehitiste ekspertiis, uuringud, järelevalve, projekteerimine, ehitusprojektide ekspertiis, hindamised, projektijuhtimine, technical due dilligence.

Operating as usual

Üle aasta on uus kord kehtinud, kuid jätkuvalt esineb praktikas palju arusaamatust. Dokumenteerimisega seotud osapooled ...
07/09/2021
2020. aastal muudetud ehitamise dokumenteerimise nõuded. 5 TP

Üle aasta on uus kord kehtinud, kuid jätkuvalt esineb praktikas palju arusaamatust. Dokumenteerimisega seotud osapooled ei ole tihti adunud, mis on dokumenteerimise eesmärk nende huvidest lähtuvalt. Ehitisregistrile esitatav vähendatud mahus dokumentatsioon ei võimalda isegi nõuetekohast ja ohutut ehitamist tõendada. Tegelikult koostatakse dokumente tunduvalt suuremas mahus, kuid kui need on puudulikud või vastuolulised, ei saa neid vaidluste korral lugeda usaldusväärseteks tõenditeks. Samuti ei teata mis kandjal (muudatus jõustus 2021 aasta algusest) ja millal tuleb dokumente esitada. Kõigest täpsemalt kuuleb 15.09.2021 Addenda koolitusel.

Addenda

Enne pidupäeva ka üks hea uudis - Terviseamet lülitas külmladude põrandakütte välja! Milline operatiivsus! Kõigest kaks ...
19/08/2021
Terviseamet lülitas põrandakütte välja

Enne pidupäeva ka üks hea uudis - Terviseamet lülitas külmladude põrandakütte välja! Milline operatiivsus! Kõigest kaks kuud pärast intsidenti lõpetati lao kütmine ja selle sooja jahutuse kaudu välja juhtimine. Saaks nüüd selle ventilatsiooni ka välja lülitatud, võiks tegutsemise kiiruse eest isegi lisatasusid maksta.
https://forte.delfi.ee/artikkel/94353431/terviseamet-lulitas-porandakutte-valja

Terviseametil õnnestus välja lülitada vaktsiinide hoidmiseks mõeldud külmaruumides teadmata ajast teadmata isikute poolt sisse lülitatud põrandaküte, millel puudus teadaolevalt igasugune juhtimisfunktsioon ja mis võis aidata kaasa kolme miljoni euro väärtuses vaktsiinide hävinemisele jaa...

Ehitusvaldkonna inimesi kindlasti huvitab, milliste eksimuste tagajärjel muutus Terviseameti külmladu vaktsiinide küpset...
18/08/2021
Valmis terviseameti laos ravimite riknemise asjaolude aruanne | Riigikantselei

Ehitusvaldkonna inimesi kindlasti huvitab, milliste eksimuste tagajärjel muutus Terviseameti külmladu vaktsiinide küpsetusahjuks. Riigikantselei uurimise aruanne on täies mahus leitav lisatud lingilt: https://www.riigikantselei.ee/uudised/valmis-terviseameti-laos-ravimite-riknemise-asjaolude-aruanne

Riigisekretäri poolt juulis 2021 kokku kutsutud komisjoni ülesandeks oli välja selgitada asjaolud, mis viisid 2021. aasta juunikuu teises pooles terviseameti külmlao rikkeni.

Huvitavad ajad on ehituses tulemas. Igale objektile võetakse tööle medõde, kes siis vastavalt soovile kas testib või süs...
12/08/2021
Ettevõtjad on tagajalgadel: “Riik käitub põhiseadusevastaselt, aga lükkab vastutuse ettevõtjate kaela“

Huvitavad ajad on ehituses tulemas. Igale objektile võetakse tööle medõde, kes siis vastavalt soovile kas testib või süstib? Ja materjale toov autojuht saab platsile ainult tõendiga või kiirtesti tulemusega? See on järjekordne näide meie õigussüsteemist, kus minister saab määrusega kogu regulatsiooni põhisseaduse vastaseks muuta.

Ettevõtjad on „üleöö“ sündinud „Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmise eelnõust tagajalgadel, postitavad EVEA näoraamatu ajajoonel oma arvamusi ja jagavad teemat l...

14/06/2021

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 23. novembri 2017. a määruse nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“ muutmise eelnõu kohta esitas neljast ministeeriutmist kolme tööpäeva jooksul mitteametlikud märkused ainult Haridus- ja Teadusministeerium. Märkused ei ole kodanikele nähtavad.
Kuna kehtiv regulatsioon ei ole kaasaegne, näiteks on nõutud ehitusinseneri kutse saamiseks dünaamika omandamine eraldi õppeainena (kutsestandardis nimetatud distsipliiniks ja TTÜ õppekavas valikaine Ehitusmehaanika III koosseisus õpetatav), siis sai eelnõude saidil avaliku kommentaarina fikseeritud järgmised tähelepanekud:
Kommentaarid Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 23. novembri 2017. a määruse nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“ muutmise eelnõu kohta (edaspidi eelnõu).
Eelnõu lisas 1 loetletud tegevusalade konstruktsiooni osa puhul on kvalifikatsiooninõuete alusena nimetatud Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 kutsestandardi versioon 11 kehtivusajaga 28.11.2023, edaspidi nimetatud versioon 11.
Versioon 11 punkt A.1 näeb ette spetsialiseerumise ainult ühele kolmest allerialast: hoonete ehitus, sadamaehitus ja geotehnika. Seega välistab standard ühe ehitusinseneri spetsialiseerumise samaaegselt näiteks hoonete ehituse ja geotehnika allerialale.
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 23. novembri 2017. a määruse nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“ (edaspidi määrus nr 61) § 3 ja eelnõu lisas 1 on ehitusloakohustusliku ehitise üldehituslik ehitamine nimetatud tegevusalana, mille puhul on kvalifikatsiooni tõendamine nõutud. Eelnõu lisas 1 viidatud kutsestandardi versioonis 11 on määruses nr 61 loetletud tegevusalasid nimetatud ametialadeks. Versioon 11 punktis A.1 on loetletud 6 üldehitusliku ehitamisega seonduvat spetsialiseerumise ametiala: Ehitustegevuse juhtimine, Ehitustegevuse juhtimine klaasfassaadide ehitamisel, Ehitustegevuse juhtimine kergfassaadide ehitamisel, Ehitustegevuse juhtimine katuseehitustöödel, Ehitustegevuse juhtimine palkmajade ehitamisel ja Ehitusjuhtimine. Töö sisu on esitatud versioon 11 punktides A.2.12 kuni A.2.17.
Eelnõust ja selle lisast 1 ei ilmne, kas määruses nr 61 nimetatud ehitusloakohustusliku ehitise üldehitusliku ehitamise puhul on nõutud Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 kutsetunnistus hoonete ehituse alleriala ehitustegevuse juhtimise või ehitusjuhtimise ametialal?
Samuti ei ilmne eelnõust kuidas on välistatud, et majandustegevuse registris, kus ei eristata ametialasid, vaid on ainult tegevusalad (ehitamine, projekteerimine jne) ja nende liigid (üldehituslik, konstruktsiooni osa jne), ei oleks võimalik esitada üldehitusliku ehitamise majandustegevusteadet ainult klaasfassaadide või katuste ehitamise ehitustegevuse juhtimise ametiala kutsetunnistuse alusel.

Versioon 11 punktis A.1 on hoone ehitusprojekti koostamise ametialadena nimetatud: Hoone ehitusprojekti koostamine, Hoone klaasfassaadi projekti koostamine, Hoone kergfassaadi projekti koostamine, Hoone katuse projekti koostamine ja Palkmaja ehitusprojekti koostamine. Töö sisu on täpsemalt kirjeldatud versioon 11 punktides A.2.5 kuni A.2.9.
Eelnõust ja selle lisast 1 ei ilmne, kuidas arvestatakse kvalifikatsiooni tõendamisel kutsestandardist tulenevate väga kitsaste spetsialiseerumistega. Hetkel on hoone klaasfassaadi projekti koostamise ametialaga kutsetunnistusi väljastatud ainult kolm. Neist ühe alusel on ettevõte esitanud majandustegevusteate projekteerimise tegevusalal tegevusala liigiga „konstruktsioonide osa“. Lisa menüüs „Alaliik ja pädev isik“ kuvatakse isiku nimi ja info - vastutab tegevuste eest: konstruktsiooni osa. Ettevõttel on ainult üks vastutav pädev isik ja majandustegevuse registri majandustegevusteate alusel ei ole ettevõttel piiranguid soovi korral hoonete kõikide ehituskonstruktsioonide ehitusprojektide koostamisele.

Versioon 11 punktis A.6 on viide: “Kõik nõuded on detailsemalt kirjas kutse andmise korras ja selle lisades”. Seega ei sätesta kvalifikatsiooninõudeid konkreetse kehtivusajaga standard, vaid kutseandmise kord, mille kohta on eelnõu lisas esitatud ainult selle kutsenõukogu poolt kinnitamise kuupäev (03.11.2020). Kutse andmise kord on kutsenõukogu poolt vabalt valitud ajal muudetav. Muudatus jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel (KutS § 16 lg 2). Seega on võimalik kvalifikatsiooninõudeid muuta ilma määrust nr 61 ja standardeid muutmata.

Versioon 11 punktis B.2.1 Ehitusinseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents, alapunktis 5 on nimetatud distsipliinid, mis pärinevad NSV Liidu aegsetest õppekavadest, mida käesoleval ajal eraldi distsipliinidena ei õpetata.
Tallinna Tehnikaülikooli õppekavas EAEI02/17 Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine puuduvad eraldi nimetatud distsipliinidena staatika, dünaamika ja termodünammika. Neid käsitletakse teiste distsipliinide koosseisus ja eraldi nende läbimist ei ole võimalik diplomiga tõendada.

Kutse andmise kord üldehituse, keskkonnatehnika, tehnosüsteemide ja ehitusautomaatika inseneride kutsetele, kinnitatud Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 03.11.2020 otsusega nr 32, edaspidi KAK.
KAK punktis 2.5 Akadeemilise õppe ainepunktid, on öeldud, et juhtudel, kui kõrgkool ei ole määranud saadud hariduse aluseks olevaid akadeemilisi ainepunkte, siis kutsenõuetele vastavuse hindamiseks arvutatakse need KAK Lisa 7 punkt 3.3. esitatud juhise kohaselt. KAK lisa 7 on Täiendusõppe punktide arvestamise juhend ja selle punkti 3.3 pealkiri on: Ainepunktide arvestamine juhuks, kui need pole kantud diplomi lisale ja hindamiseks on kasutada ainult kontaktõppe tundide arv. Punktis 3.3 esitatu ei arvesta asjaoluga, et NSV Liidu õppekavade alusel väljastatud diplomitele kanti õppeainete nimetused ning eksamite hinded. Samuti ei arvestata, et õppekavad olid pidevas muutumises ning haridus võib olla omandatud väljas pool praegust Eesti Vabariiki.

KAK lisa 1 Üldehitusinseneri kutse taotlemise eeldused, on preambulas korratud versioon 11 punktis B.2.1 Ehitusinseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents, alapunktis 5. nimetatud distsipliinide loetelu. Punktis 1.3 kohaselt loetakse hariduseelduse tingimusteta täitmise eelduseks on läbitud akadeemiline õpe kõikides alleriala ametiala kohastes distsipliinides. Alapunktis 1.4. on loetletud erinevate spetsialiseerumiste/allerialade kohased loetletud akadeemilise õppe nõutavad distsipliinid, seega on vajalik nende läbimine kutse taotlemiseks. Alapunktis 1.4. nimetatud staatikat ja termodünammikat eraldi distisipliinidena kaasajal ei õpetata. Esitatud loetelus nimetatud dünaamika puudub samuti Tallinna Tehnikaülikooli õppekavast EAEI02/17 Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine ja seda õpetatakse valikainena Ehitusmehaanika III koosseisus. Kui kutse taotleja ei ole nimetatud valikainet läbinud, ei ole KAK lisa 1 punkti 1.3 kohaselt hariduslik eeldus täidetud.

KAK lisa 1 Üldehitusinseneri kutse taotlemise eeldused, punktis 1.4 on loetletud akadeemilise õppe nõutavate distsipliinude hulgas ei ole nimetatud kõiki kutsestandardi versioon 11 punktis B.2.1 Ehitusinseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents, alapunktis 5. nimetatud distsipliine ning samas on KAK lisa 1 punkti 1.4 lisatud distsipliine, mida ei ole kutsestandardi versioon 11 punktis B.2.1 nimetatud.

KAK lisa 1 punktis 2 Hariduseeldus, ei ole kutsetasemetele vastavad hariduseeldused seotud mitte ainult omandatud haridustega, vaid taotletavast erialast erineva ehituseriala puhul ka kutsestandardi B.2.1 kompetentsi 5. alapunktis loetletud distsipliinides omandatud ainepunktidega. NSV Liidu aegsetel diplomite lisadel ei ole õppeainete ainepunkte ega kontaktõppe tunde, mille alusel oleks kutse taotlejal võimalik hinnata hariduseelduse täidetust, enne kutse taotlemise eest tasu maksmist. Seni on hindamine toimunud hindamiskomisjoni liikmete subjektiivse hinnangu alusel, mida ei ole võimalik kontrollida.
Määruses nr 61 ja eelnõus ei ole esitatud metoodikat mille alusel oleks võimalik hinnata ja kontrollida enne taasiseseisvumist (NSV Liidu aegsed õppekavad) ehituserialal omandatud hariduse kutsenõuetele vastavust.

KAK lisa 7 punktis 3 Täiendava akadeemilise õppe ja akadeemilise õppe arvestamine, alapunktid 3.1 on piiratud akadeemilise täiendõppe kehtivust: Akadeemilise õppe ainepunktid on kutse taotlemisel ja taastõendamisel täiendusõppena kasutatavad üks kord 10 aasta jooksul nende saamisest arvates. Ei ole selgitatud, miks ei aegu omandatud haridus, kuid samas kõrgkoolis omandatud akadeemiline täiendõpe aegub kümne aastaga. Akadeemilise täiendõppe aegumine piirab ka võimalust tegevusala muutmiseks, näiteks ehitusjuhtimise ametialale hiljem täiendavalt omanikujärelevalve ametiala juurde taotlemisel, sest erinevate ametialade (määruses nr 61 nimetatud tegevusaladeks) hariduslikud eeldused on erineva ulatusega, vt KAK lisa 1.
10-aastane aegumistähtaeg on vastuolus ka KAK lisa 6 Töökogemuse nõuded ehituse valdkonna insenerikutse taotlemisel, punktiga 2.4, mille kohaselt: EKR 8. taseme kutse taotlemisel vaadeldakse töökogemuse vastavuse hindamisel tehtud tööde tasemete hindamisel 10-aastast perioodi, ehk töökogemuse hindamise perioodi alguses omandatud akadeemiline täiendõpe aegub kutse taotlemise ajaks.

KAK punktis 8 on esitatud kutsekomisjoni koosseis, kus liikmed on nimetatud nimeliselt. Kooseisus muudatuste tegemisel tuleb koostada uus kutseandmise kord.

Praktikas ei ole ministri määrustes välistele dokumentidele viitamine osutunud toimivaks. Näiteks viitas majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile neli aastat kehtetule standardile EVS 811.Puudus lahendati 01.03.2021 kõigi konkreetsete standardite viidete eemaldamisega määrusest.

10/06/2021
Avaleht – EIS

Majandusministeerium plaanib kutsekvalifikatsiooni nõuded kehtestada määrusega, mis sialdab ainult viiteid standarditele ja kutse andmise kordadele. Sõna haridus on üldehituse standardis kasutatud ainult korra ja kogu regulatsioon tuleneb kutse andmise korrast ja selle lisadest, mida Kutsekoda võib suvalisel ajal otsustuskorras muuta... Määruse eelnõu on saadetud kooskõlastamiseks ainult neljale ministeeriumile ja selleks on aega antud ainult kolm tööpäeva! Muide hetkel kehtiva kutse andmise korra kohaselt on tänaseks aegunud 2010 aastal omandatud akadeemiline täiendõpe. Kas ka haridus hakkab mingist hetkest aeguma, on määruse eelnõu kohaselt jäetud Kutsekoja otsutada.
Kellel vähegi aega ja tahtmist võiks oma seisukohad ja arvamused eelnõude saidil avaldada:
https://eelnoud.valitsus.ee/main#rcV90Oql

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Riigikohus: ehituse kutsenõuded tuleb kehtestada ministri määrusega
18/05/2021
Riigikohus: ehituse kutsenõuded tuleb kehtestada ministri määrusega

Riigikohus: ehituse kutsenõuded tuleb kehtestada ministri määrusega

Riigikohtu üldkogu tunnistas põhiseadusevastaseks olukorra, kus majandus- ja taristuminister ei kehtestanud ehitusvaldkonnas pädevate isikute hariduse ja töökogemuse nõudeid, vaid jättis need kutsenõukogu otsustada.

Tulemas on võimalus saada teada, kuidas ikkagi omanikujärelevalvet efektiivselt teha, kui enam varasemaltnõutud mahus eh...
07/05/2021
VEEBIKOOLITUS - Omanikujärelevalve tegemine 2020. aastal vähendatud mahus ehitustööde dokumenteerimise tingimustes.

Tulemas on võimalus saada teada, kuidas ikkagi omanikujärelevalvet efektiivselt teha, kui enam varasemaltnõutud mahus ehitamist dokumenteerima ei pea. Ka varasemalt nõutud dokumentatsioon ei olnud tihti piisav, et tõendada ehitamise nõuetele vastavust. Seminaril saab teada, kuidas vältida asjatuid vaidlusi ja kalleid auditeid pärast ehitise valmimist.
https://www.addenda.ee/vs-omanikujarelevalve-tegemine-2020-aastal-vahendatud-mahus-ehitustoode-dokumenteerimise-tingimustes-11-05-21

Addenda

Vastupidiselt ootustele ei ole BIM-i laialdane kasutamine projekteerimise kvaliteeti oluliselt parandanud. Tihti ei osat...
14/04/2021
Tüüpsed ja uudsed puudused projekteerimis- ja ehitustöödes, ekspertiiside näidetel

Vastupidiselt ootustele ei ole BIM-i laialdane kasutamine projekteerimise kvaliteeti oluliselt parandanud. Tihti ei osata vastata küsimusele, miks te seda mudelit tegite, mis lisaväärtuse see annab? Eriti kui enne on näidatud mudelis olevaid vigu. Sageli jätab BIM mudel koos seletuskirjas loetletud programmidega eksliku mulje, et ka sisejõudude leidmiseks on kolmemõõtmeline mudel koostatud. Tegelikult esineb massiliselt olukordi, kus konstruktsioonid on dimensioneeritud lihtsustud koormusskeemide alusel ja näppude peal arvutades ning saadud ebaökonoomne tulemus on esitatud kolmemõõtmeliselt. Veebiseminaril esitatakse näiteid üle 70-l slaidil.
https://www.addenda.ee/tuupsed-ja-uudsed-puudused-projekteerimis-ja-ehitustoodes-ekspertiiside-naidetel-20-04-21

Addenda

Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjon ei takista ametialase korruptsioonikuriteo eest kehtiva karistusega isikutele kutse...
07/03/2021
Robotilõks – Riigi Teataja

Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjon ei takista ametialase korruptsioonikuriteo eest kehtiva karistusega isikutele kutsetunnistuste andmist ja omamist ning toetab sellega kuritegevust. Selline praktika on seda hämmastavam, et komisjoni kuulvad ka kõrgkoolide, ministeeriumi ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad. Haridusministeeriumi ja kutsete andmist juhtivat SA Kutsekoda teavitati puudustest juba 15.04.2020. Mingit menetlust ei alustatud. Kutstunnistuse taotluse 2020 blanketti muudeti ja taotlejalt ei küsita enam kinnitust, et tal puuduvad kehtivad kriminaalkaristused. Seega ei kontrollita enam, kas ja kui rängalt on kutsetunnistuse saajad rikkunud ehitusinseneri kutse-eetikaga nõutud töökohamaa ja rahvusvaheliste seaduste austamise ja aus ning erapooletu olemise kohustust. SA Kutsekoda peab seda õigeks.

Järgnev nn PERH-i ehitushangete altkäemaksu asja ja seotud asjaolude kirjeldus tugineb avalikel allikatel, mis kõik on viidatud teksti lõpus.

Kriminaalasjas nr 1-18-2692 mõisteti 27.04.2018 kohtuotsusega suures ulatuses altkäemaksu andmises süüdi AS Telora-E aktsionär, nõukogu liige ja töötaja Alar Lepp ja AS Telora-E. Alar Lepale mõisteti karistuseks reaalne vangistus 2 (kaks) aastat kahe aastase katseajaga. Karistus on kehtiv kuni aastani 2023.

Altkäemaksu anti PERH-i infrastruktuuritehnika teenistuse tehnikadirektorile, kelleks oli alates 06.05.2005 Ivo Milli. Ivo Milli mõisteti 08.05.2019 kriminaalasjas nr 1-18-10195 süüdi altkäemaksu võtmises, riigihangete teostamise nõuete rikkumises, dokumendi võltsimises ja võltsdokumendi kasutamises ning rahapesus. Kohus mõistis Millile liitkaristuseks kolm aastat ja kaks kuud vangistust tingimisi. Karistus on kehtiv kuni aastani 2025.

Kriminaalasjas nr 1-18-2692 tehtud otsuses on altkäemaksu võtja ettevõtetena nimetatud Property Advisor OÜ ja Milli-Milli OÜ, millede juhatuse liige ja osanik oli Ivo Milli. Käesolevaks ajaks Äriregistrist kustutatud Milli-Milli OÜ aadress oli Trummi tn 21-3, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12617.
Ivo Milli peeti keskkriminaalpolitsei poolt kinni 17.01.2017 ja vabanes eeluurimiseaegsest kinnipidamisasutusest 10.03.2017, mida kajastati ka meedias. Aasta pärast vabanemist on töö kaotanud Ivo Milli koos kutsenõukogu liikme ja EEL kutsekomisjoni esimehe Heiki Meose ja Margus Laasi ning Estkonsult OÜ-ga asutanud EstKONSULT Keskkonnatehnika OÜ (reg. kood 14460550). Heiki Meosele ja Ivo Millile mõlemale kuulub ettevõttest 33,3%. Mõlemad kuuluvad ka ettevõtte kaheliikmelisse juhatusse, seega on tegu võrdsete partneritega. Äriregistris on ettevõtte üheks e-posti aadressiks [email protected]. EstKONSULT Keskkonnatehnika OÜ, mida asus juhtima Ivo Milli, loodi OÜ EstKONSULT töötajate baasil, sest veel 26.02.2018 olid neist neli nimetatud EstKONSULT OÜ kodulehel ettevõtte töötajatena.
Ivo Milli on 22.09.2017 asutatud Y-Projekt OÜ ainus juhatuse liige ja ettevõtte aadressiks on Trummi 21-3 Tallinnas. EEL kutsekomisjoni esimees Heiki Meos on ka Trummi tn 21 korteriühistu juhatuse liige.

Ivo Millile on 15.11.2017 väljastatud Volitatud ehitusinsener, tase 8 kutsetunnistus nr 126937 ja Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 kutsetunnistus nr 126957 ning 14.02.2018 Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 kutsetunnistus nr 129458.
Kutsetunnistuste omistamise ajaks oli avalikkusele teada Ivo Milli kriminaalasja algatamine ja tema vahistamine 2017 aastal. Esimene kohtuotsus Ivo Milli altkäemaksu võtmisega seotud kriminaalasjas nr 1-18-2452 tehti 23.04.2018, ehk ajal, mil Ivo Milli ja Heiki Meos juhtisid juba ühiselt 01.04.2018 asutatud EstKONSULT Keskkonnatehnika OÜ-d.
EstKONSULT OÜ, mille juhatuse liikmeks on Heiki Meos alates 17.03.1998, on aastatel 2005 kuni 2016 mitmete PERH-i tellitud projektide ehituskonstruktsioonide osa koostajaks.
Ivo Milli juhatab Heiki Meosega koos loodud EstKONSULT Keskkonnatehnika OÜ-d, mille tegevusvaldkonnaks on keskkonnatehnika projekteerimine, kuid Ivo Millil puudub vastav kvalifikatsioon, tal on kutsetunnistus hoonete projekteerimise juhtimise, mitte kütte ja ventilatsiooni või veevarustuse ja kanalisatsioon projekteerimise juhtimise ametialal.
Seega loodi kriminaalkorras karistatud ja selle tõttu töö kaotanud pikaajalisele koostööpartnerile ja majanaabrile töökoht. Selline tegevus võiks olla teatud juhtudel aktsepteeritav, kuid mitte Eesti Ehitusinseneride Liidu kutsekomisjoni esimehe puhul, kes peab kutse-eetika küsimustest näitama kõige kõrgematele nõudmistele vastavat käitumist.

Alar Lepale on 24.11.2011 väljastatud Diplomeeritud ehitusinsener V tähtajatu kutsetunnistus nr 056341 ja 08.05.2019 Volitatud ehitusinsener, tase 8 kutsetunnistus nr 144362. Seega on viimane kutsetunnistus väljastatud kehtiva kriminaalkaristusega isikule. Samuti ei ole pea kahe aasta jooksul (27.04.2018 kohtuotsus) alustatud menetlust kutsestandardiga kehtestatud normidele mittevastava tegevuse osas.
Alar Lepp on ka jätkuvalt MTÜ Eesti Ehitusinseneride Liit liige, vastavalt MTÜ EEL põhikirja punktile 3.2. – Üksikisikust liikmeks võib olla isik, kes vastab põhikirja nõuetele ning tunnistab põhikirja ja „Kutse-eetika ja inseneri käitumiskoodeksit“. Seega loeb liit ametialase kuriteo toimepanemist eetiliseks.
Kriminaalkorras karistatud Telora-E AS likvideeriti (kustutati Äriregistrist 16.01.2019) ning likvideerijaks oli Alar Lepp. Ettevõtte karistus oleks kehtinud kuni aastani 2023.
Kriminaalasjas nr 1-18-2692 tehtud otsuses on öeldud: „...olles Property Advisor OÜ osanik ja juhatuse liige, äriühingu nimelt ning kooskõlastatult Alar Lepaga Rimer Konsult OÜ-le (reg.kood 12199159) ja Lindrem AS-ile (reg.kood 10456155) allpool nimetatud arved teenuste eest, mida tegelikkuses Property Advisor OÜ nimetatud äriühingutele kunagi ei ole osutanud” ja “Seejuures on Telora-E AS tasunud Rimer Konsult OÜ-le arvete alusel 11.05.2016.a 14 722 eurot, millest Rimer Konsult OÜ tasus Tanel Seppeli korraldusel Property Advisor OÜ-le arvete nr I 160429 ja I 160527 eest. Samuti on Telora-E AS tasunud Rimer Konsult OÜ-le arvete alusel 4.01.2017.a 3600 eurot ja 09.01.2017.a 3960 eurot“.
Tanel Seppel oli 17.08.2009 kuni 22.10.2014 AS Telora-E juhatuse liige ja Alar Lepp samaaegselt nõukogu liige. Hiljem on Seppel jätkanud tööd konsultandina. 23.02.2017 sõlmis AS Telora-E jagunemislepingu Inseneribüroo Telora OÜ-ga ning Tanel Seppel on kuni käesoleva ajani majandtegevuse registris Inseneribüroo Telora OÜ ehitusvaldkonna erinevate tegevusalade vastavaks spetsialistiks.
Tanel Seppel on kriminaalasjas nr 1-18-2692 altkäemaksu vahendajana nimetatud OÜ Rimer Konsult ainus juhatuse liige alates 04.08.2014. Portaalis teatmik.ee on kuvatud ka kriminaalasjas nr 1-18-2692 tehtud ametialase süüteo kohtuotsuse link.
Tanel Seppel on alates 2013 aastast kuulunud spetsialistide esindajana pidevalt EEL kutsekomisjoni koosseisu, olles algselt näidatud kui AS Telora-E ja hiljem OÜ Rimer Konsult esindajana. Hetkel Kutseregistris kuvatavas kutsekomisjoni nimekirjas on lahtris „Asutus“ ettevõtete nimed asendatud valdkonnaga üldehitus. Seetõttu ei ole enam tuvastatav, et Tanel Seppeli esindatav ettevõte on seotud kriminaalasjaga.
Ei ole eluliselt usutav, et Tanel Seppel ei teadnud, et Alar Lepal on kriminaalasjas kehtiv karistus ja ei jälginud Ivo Milli kriminaalasja. Samuti ei ole usutav, et Heiki Meos ei teadnud, et Tanel Seppel on seotud Ivo Milli kriminaalasjaga, sest Tanel Seppel oli algselt kutsekomisjoni koosseisus kriminaalasja kohtuotsuses nimetatud AS Telora-E esindaja ning seejärel samuti kohtuotsuses nimetatud Rimer Konsult OÜ esindajana.

Lepa ja Milli puhul ei ole tegu üksikjuhtumitega.
Kutse taotlemisel küsitav kinnitus kehtivate kohtulikke kriminaalkaristuste kohta saab tähendada ainult kustumata, mitte kantud karistusi, sest vastasel juhul ei oleks kriminaalkorras määratud rahalisel karistusel mingeid tagajärgi.
K-Projekt AS mõisteti koos juhatuse liikme Rein Annusveriga süüdi Vello Lõugasega seotud kriminaalasjas nr 1-12-4667. Rein Annusverile mõistetud karistus (katseaeg kolm aastat) kehtis kuni 01.09.2019. Samas on Rein Annusverile Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt 26.09.2018 antud kaks volitatud teedeinsener, tase 8 kutsetunnistust (nr 137983 ja 137984).

SR on kriminaalasjas nr 1-14-10988 karistatud 01.11.2017 kohtuotsusega soodustuskelmusele kaasaitamise eest üheaastase tingimisi vangistusega, katseajaga 1,5 aastat, mis jõustus 16.04.2018 ja kustub alles 2022 aastal. SR-il on 16.02.2016 väljastatud MTÜ EEL kutsekomisjoni poolt kutsetunnistus nr 109094 ja 14.02.2018 väljastatud kutsetunnistus nr 129478 ning 17.02.2021 väljastatud tunnistus 166345. Eelviimane kutsetunnistus on väljastatud vahetult enne kriminaalkaristuse jõustumist ja viimane on antud kustumata karistusega isikule, mida võimaldas 2020 aastal muudetud kutsetunnistuse taotlemise avalduse vorm. Kutsetunnistuse väljastamist võib seletada asjaolu, et analoogselt Alar Lepaga, on SR MTÜ Eesti Ehitusinseneride Liit täisliige.
Fjodor Sokolov (ik 35805313753) on kriminaalasjas nr 1-16-9105 karistatud 24.01.2018 kohtuotsusega ja süüdi mõistetud viies erinevas kuriteos mh altkäemaksu andmises. Karistus kehtib täitmisest kolm aastat. Fjodor Sokolovile on MTÜ EEL kutsekomisjoni poolt 26.09.2018 kutsetunnistused nr 138042 ja 138109 ning 12.06.2019 kutsetunnistus nr 148515.
Viited:
Heiki Meos on Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu liige - https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Noukogud/vaata/10585970
Heiki Meos ja Tanel Seppel on Üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete kutsekomisjoni liikmed https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10086631
Ehitusinsener peab austab oma töökohamaa ja rahvusvahelisi seadus ning olema erapooletu ja aus oma erialases tegevuses: Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 kutsestandardi (tähis 22-04102018-3.2/11k, vt https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10718754 ) lisaks 1 on Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks (edaspidi koodeks), mis on üheks kutsestandardiga kehtestatud normiks. Sama koodeks on ka volitatud ehitusinsener tase 8 kutsestandardi lisaks 1 (vt https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10718830). Koodeksi peatükis I Isiklik eetika, on punktis 1 esitatud nõue: "Ta austab oma töökohamaa ja rahvusvahelisi seadusi”.
Punktis 2 on öeldud: „Tema professionaalsed omadused ja ausus peavad tagama erapooletu suhtumise tööalastesse analüüsidesse, hinnangutesse ja otsustustesse“.

Kutse taotlemise/taastõendamise avalduse blanketi 2018 ja 2019 versioonil on loetletud taotleja poolt antavad kaks kinnitust:
• mul ei ole kehtivaid kohtulikke kriminaalkaristusi;
• nõustun täitma ”Inseneri kutse eetika- ja käitumiskoodeksit”.
http://www.ehitusinsener.ee/wp-content/uploads/2018/02/Taotluseavaldustyhi2.docx.
https://www.ehitusinsener.ee/wp-content/uploads/2019/12/Taotluseavaldus2019.docx
Alates 2020 kasutataval blanketil puudub kinnitus karistuste puudumise kohta, kuid on jätkuvalt eetikakoodeksi järgmise kinnitus: https://www.ehitusinsener.ee/wp-content/uploads/2020/07/Taotluse_avaldus_-20200710.docx
Kriminaalkaristuste kustumist ehk kehtivuse aega reguleerib Karistusregistri seadus ning § 24 lg 1 punktide kohaselt karistusandmed kustutakse (ehk kartistus kaotab kehtivuse):
5) kuriteo eest mõistetud rahalise karistuse otsuse täitmisest on möödunud kolm aastat;
6) tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest on möödunud kolm aastat, vt https://www.riigiteataja.ee/akt/121112020007?leiaKehtiv
Kriminaalasjas nr 1-18-2692 27.04.2018 tehtud kohtuotsus - https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?id=226274647
Kriminaalasjas nr 1-18-10195 08.05.2019 tehtud kohtuotsus - https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=257086929
Uudis Ivo Milli kinnipidamisest - https://www.delfi.ee/news/paevauudised/krimi/keskkriminaalpolitsei-pidas-suurhaigla-tehnikadirektori-seoses-korruptsioonikuritegudega-kinni?id=76946680
EstKONSULT Keskkonnatehnika OÜ andmed - https://www.teatmik.ee/et/personlegal/14460550-EstKONSULT-Keskkonnatehnika-OÜ
EstKONSULT Keskkonnatehnika OÜ koduleht - http://www.estkonsult.ee/ehitusprojektid/eriosade-projekteerimine/
EstKONSULT OÜ töötajad 26.02.2018 - https://web.archive.org/web/20180226182812/http://www.estkonsult.ee:80/personnel/.
Y-Projekt OÜ andmed - https://www.teatmik.ee/et/personlegal/14337743-Y-Projekt-OÜ
Trummi tn 21 korteriühistu andmed - https://www.teatmik.ee/et/personlegal/80064540-Tallinn,-Trummi-tn-21-korteriühistu
Ivo Milli kutsetunnistused otsing nime alusel - https://www.kutseregister.ee/kutsed EstKONSULT OÜ PERH-i tellitud projektide ehituskonstruktsioonide osa koostaja - http://www.estkonsult.ee/tehtud-tood/uhiskondlikudref/#haiglad
Uurimise tõttu töö kaotamine - https://www.mu.ee/uudised/2017/03/22/ivo-milli-on-vahi-alt-vabastatud
Alar Lepp MTÜ Eesti Ehitusinseneride Liit liige - http://www.ehitusinsener.ee/liikmed/#q=alar+lepp&qu=DESC
MTÜ EEL põhikiri - http://www.ehitusinsener.ee/meist/pohikiri/
AS Telora-E koduleht 12.03.2016 - https://web.archive.org/web/20160312104626/http://telora.ee/meeskond zInseneribüroo Telora OÜ MTR-i kanne - https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/457706?backurl=%40juriidiline_isik_show%3Fid%3D197380#alaliik_ja_p__dev_isik
OÜ Rimer Konsult andmed teatmik.ee - https://www.teatmik.ee/et/personlegal/12199159-RIMER-Konsult-OÜ
Kutseregistris kuvatav kutsekomisjoni liikmete nimekiri - https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10086631
Tanel Seppel AS Telora-E esindaja kutsekomisjonis -https://web.archive.org/web/20161105210402/http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086631/komisjonid
Kriminaalasjas nr 1-12-4667 tehtud otsus - https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?id=111435376
Kriminaalasjas nr 1-14-10988 tehtud otsus - https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?id=216910247
Kriminaalasjas nr 1-16-9105 tehtud otsus - https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=257736277

Riigi Teataja

Address

Värvi 5-A300
Tallinn
10621

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Telephone

+3726381050

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ehitusekspertiisibüroo OÜ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Ehitusekspertiisibüroo OÜ:

Nearby engineering companies